Zoeken
Samen maken we Fryslân Hartveilig
Menu

Privacy en protocol gegevensbescherming

Stichting Fryslân Hartveilig, gevestigd aan Lange Marktstraat 14 te Leeuwarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Deze vindt u op onze contactpagina op www.fryslanhartveilig.frl/contact

Stichting Fryslân Hartveilig heeft een aangewezen Data Protection Officer (Functionaris Gegevensbescherming), u kunt deze bereiken via info@fryslanhartveilig.frl ter attentie van ‘Functionaris Gegevensbescherming’.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Fryslân Hartveilig verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deel neemt aan het oproepnetwerk HartslagNu, u bent ingeschreven voor onze nieuwsbrieven of u  uw gegevens heeft achtergelaten via een formulier op onze website. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Postcode
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Deelnemers jonger dan 18 jaar kunnen niet deelnemen aan het oproepnetwerk HartslagNu. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker aan onze website ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fryslanhartveilig.frl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Fryslân Hartveilig verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig voor het beheer van uw HartslagNu-account of verwerking van een klacht of vraag;
 • Stichting Fryslân Hartveilig kan uw gedrag op de website analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. Deze gegevens delen of verkopen wij niet aan derden;
 • Stichting Fryslân Hartveilig verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Fryslân Hartveilig neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Fryslân Hartveilig) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Fryslân Hartveilig bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens (zolang de termijn niet opnieuw wordt verlengd):

 • Indien u geen HartslagNu-lid bent, maar u zich wel inschrijft voor de nieuwsbrief: Naam, E-mailadres, deze bewaren we zolang u ingeschreven bent voor de nieuwsbrief, we bewaren uw gegevens tot 1 jaar nadat u bent uitgeschreven, om te voorkomen dat u opnieuw wordt aangemeld door geautomatiseerde systemen.
 • Indien u een email stuurt, verzamelen we uw naam, e-mailadres en gegevens inzake de melding. De verantwoordelijke bestuursleden of medewerker kunnen uw klacht of vraag behandelen. Deze gegevens worden vervolgens 3 maanden bewaard. Na deze 3 maanden verwijderen wij alle identificeerbare informatie.
 • Wij beheren namens HartslagNu de database met deelnemers, AED’s en oproepen voor de provincie Groningen, voor vragen inzake afspraken hierover verwijzen we u naar HartslagNu.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Fryslân Hartveilig deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Fryslân  Hartveilig blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Zonder uw nadrukkelijke toestemming delen wij geen persoonsgegevens met andere derden.

Categorie Verwerker Doel Gegevens
Communicatie Mailchimp Versturen nieuwsbrief E-mailadres, postcode.
Leverancier Google G Suite E-mailcorrespondentie Naam, e-mail en de door u verstrekte gegevens in de e-mail.
Communicatie Betrokken partners E-mailcorrespondentie Naam, telefoonnr., E-mailadres
Communicatie,
Leverancier
Google Analytics Analytics, Tag Manager Bij bezoek: Slechts geanonimiseerde gegevens inzake gebruik website.
Analyse Stichting Fryslân Hartveilig Analyseren van dekking reanimatie-netwerk. Slechts geanonimiseerde lengte- en breedtecoördinaten (woon)locatie

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Fryslân Hartveilig gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Naast deze cookies maken we tevens gebruik van Google Analytics, deze dienst van Google houdt bij op welke wijze een gebruiker gebruik maakt van een website of app. In ons geval worden de gegevens geanonimiseerd en worden er geen persoonsgegevens naar Google gestuurd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account in het geval van HartslagNu. Wenst u een dataverzoek te doen dan kunt u uw dataverzoek schriftelijk richten aan ons post- of e-mailadres, zoals eerder benoemd.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door onze organisatie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@fryslanhartveilig.frl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Stichting Fryslân Hartveilig zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Stichting Fryslân Hartveilig wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Fryslân Hartveilig neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@fryslanhartveilig.frl.

Stichting Fryslân Hartveilig laat alle functionarissen die te maken krijgen met persoonsgegevens een geheimhoudingsverklaring tekenen. Tevens zijn de systemen van Fryslân Hartveilig waar gegevens worden verwerkt degelijk beveiligd.

SUPPORTERS

© Fryslân Hartveilig 2020